2011-02-24

Hets, hatbrott och transpersoner - regeringspartiernas respons, Kd

Svar från Caroline Szyber (Kd) om hur partiet tänkte när de inte inkluderade transpersoner i skyddet mot hets och straffskärpningsregeln.

Moderaternas svar, Centerpartiets svar och Folkpartiets svar
**********

from Lukas Romson
till caroline.szyber@riksdagen.se
kopia kimstyrelse2009@googlegroups.com
datum 10 februari 2011 19:59
ämne Apropå förra veckans straffrättsdebatt - transfrågor

Hej Caroline!

Jag noterade din insats i straffrättsdebatten vad gäller frågan om att inkludera transpersoner i skyddet mot hets och i straffskärpningsregeln.

Du sa då att du skulle återkomma till frågan om det framkom att en domstol inte inkluderar även transpersoner.
Jag vet inte om du menade både frågan om inkluderande i skyddet mot hets och inkluderande i straffskärpningsregeln. Men faktum är att vad gäller brottet hets mot folkgrupp kan en domstol inte inkludera transpersoner, det skulle strida mot lagen. Uppräkningen i BrB kap. 16 § 8 är uttömmande, och varken kön, könsidentitet eller könsuttryck nämns.

När det gäller straffskärpningsregeln menade visserligen konstitutionsutskottet redan 2001/2002 i sitt betänkande att BrB kap. 29 § 2 p.7 kan tolkas som att den omfattar transpersoner. Men, mig veterligen finns det inte ett enda prejudicerande fall där brott mot någon för att denne är transperson resulterat i att paragrafen använts. Situationen är mycket lik den vi hade före 2003 vad gällde homosexuella. De var också inkluderade i straffskärpningsregeln redan innan de uttalat skrevs in, men det är först efter 2003 det finns prejudicerande fall.

Mot den här bakgrunden, ditt yttrande och mot bakgrund att Kristdemokraterna inför valet 2010 svarade KIM att partiet ansåg att transpersoner skulle inkluderas både i hetslagstiftningen och hatbrottslagstiftningen undrar jag nu;
Hur tänkte du kring frågan när du avgav ditt yttrande?
Hur tänkte partiet när man röstade emot att inkludera transpersoner?

Mvh/ Lukas Romson, ordf KIM

Vänligen notera att detta mail, och ditt svar, kan komma att publiceras på internet.
**********************

from Caroline Szyber
till Lukas Romson
datum 10 februari 2011 21:45
ämne Ang. Apropå förra veckans straffrättsdebatt - transfrågor

Hej,
att jag tog upp detta i debatten var med hänvisning med en motion vi lagt, läs den här
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Ju358

I den diskrimineringslag som trädde i kraft den 1 januari 2009 är en av de nya diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck, där alla transpersoner, utom transsexuella ingår. Diskriminering av transsexuella behandlas lagtekniskt under diskrimineringsgrunden ”kön”. Kristdemokraterna var pådrivande bakom införandet av den nya diskrimineringsgrunden då vi anser att transpersoner många gånger är utsatta för fördomar och andra människors okunskap på ett sätt som kan föranleda trakasserier och annat missgynnande.


Motionen har sedan slutsatsen

Jag anser i linje med detta att också hatbrottslagstiftningen bör förtydligas så att skyddet för transpersoner och rättssäkerheten i tillämpningen av straffskärpningsparagrafen förbättras.

I utskott avslogs denna trots att jag försökte få positiva skrivningar eller få med mig fler på den men såsom framgår av utskottsbetänkandetexten

Straffskärpningsbestämmelsen i 29 kap. 2 § 7 brottsbalken torde, som anförts ovan, vara tillämplig på situationer där en person eller en grupp av personer kränks på grund av t.ex. transvestism eller transsexualism eller någon annan sådan omständighet som kan hänföras till personen eller personerna i gruppen. Motionerna Ju222 yrkande 2, Ju358, Ju400 yrkande 8, Ju401 yrkande 7, Ju412 yrkande 4 och So493 yrkande 5 i denna del får därför anses vara tillgodosedda och bör avslås.Läs mer här http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=2010/11&bet=JuU8

Vi har inte ändrat ståndpunkt utan jag ville just förtydliga vart vi står, vi har varit drivande och är det alltjämt. Som jag har förstått så är det enda sättet satt få till en ändring att vi får en snedvriden praxiutveckling, som du själv säger så säger det sig själv på nuvarande lagstiftning, och det gör att jag nu har skäl att säga jag lovat arbeta för något och också kommer göra det framgent. Att vi tyvärr var tvungna att rösta emot var för att vi ej fick gehör inom övriga Alliansen för detta och vi tillsammans står bakom betänkandet så det är ett givande och tagande och i majoritet skrivs inga partimotioner så därför spelar det tyvärr ingen roll vad ett parti har som partilinje och vi kommer överens alla fyra men Kristdemokraterna kommer jobba för en förändring i regeringskansliet.

Vår representant i KU, där vi först trodde motionen skulle hamna, kommer också följa frågan framgent. Och motionen får läggas igen för att ännu en gång få upp en diskussion inom Alliansen.

detta skrev jag på bloggen om debatten
http://carolineszyber.se/2011/02/manga-debatter-under-varen-denna-gang-straffrattslig-debatt/


vänligen
Caroline
..............................

Caroline Szyber
Riksdagsledamot (Ledamot i justitieutskottet, EU-nämnden, KU)
Member of Parliament (The Committee of Justice, The Committee
on European Union Affairs, The Committee on the Constitution)

-----------------------------------------------------------
Kristdemokraterna / The Christian Democratic Party
Sveriges riksdag / The Swedish Parliament
S-100 12 Stockholm
Tel: +46 (0)8 xxx xx xx
Mobil: +46 (0)70 xx xx xx
e-mail: caroline.szyber@riksdagen.se

Etiketter: , , , ,

Hets, hatbrott och transpersoner - regeringspartiernas respons, C

Svar från Johan Linander (C) om hur partiet tänkte när de inte inkluderade transpersoner i skyddet mot hets och straffskärpningsregeln.

Moderaternas svar, Kristdemokraternas svar och Folkpartiets svar
**********
from Lukas Romson
till johan.linander@riksdagen.se
datum 10 februari 2011 21:27
ämne Angående straffrättsdebatten - inkludering av transpersoner i hetslagstiftningen

Hej Johan

Jag noterade din insats i straffrättsdebatten vad gäller frågan om att inkludera transpersoner i skyddet mot hets.

Du sa då: "Vad gäller hets mot folkgrupp och barn i tvångsäktenskap kan jag hänvisa till det som Roger Haddad redan har framfört."

Jag vill därför redogöra för vad Roger Haddad sa i frågan om att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen:
Haddad sa: "Lagstiftning om hets mot folkgrupp har till uppgift att förebygga och skydda personer mot att utsättas för hatbrott och våld på grund av etnicitet och religionstillhörighet."
Jag vill påpeka att detta inte är korrekt. Kriminaliseringen av hets mot folkgrupp regleras i BrB kap. 16 § 8 s. 1, som lyder
"Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter."
Hets kan alltså bara handla om uttalanden, texter eller meddelanden, aldrig om våld. Hets kan också bara riktas mot grupper , inte mot enskilda personer.

Haddad sa också: "Att transpersoner eller personer på grund av sin sexuella läggning förföljs, trakasseras och hotas är inte acceptabelt. Den som begår dessa handlingar begår samtidigt ett brott. Vi har bestämmelser i annan lagstiftning som kan åberopas."
Det stämmer. Men vi har inga bestämmelser som kan åberopas om någon hetsar mot transpersoner. Uppräkningen i BrB kap.16 § 8 är uttömmande, den kan inte anses omfatta transpersoner.

Vidare sa han: "Flertalet motioner tillgodoses dels med hänvisning till att brott kan lagföras under brottsbalkens bestämmelser, dels med hänvisning till alliansregeringens senaste skärpning i och med att den nya diskrimineringslagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2009."
Detta stämmer inte. Samtliga motioner och yrkanden som behandlades berörde krav på att transpersoner ska inkluderas i BrB kap.16 § 8 (hets mot folkgrupp) respektive BrB kap. 29 § 2 p.7 (straffskärpningsregeln). Brottet hets kan inte lagföras under andra paragrafer i brottsbalken bara för att det handlar om hets mot transpersoner, och i BrB kap.16 § 8 är transpersoner som sagt inte inkluderade.

Vad gäller diskrimineringslagen är det en civilrättslig lag. Det finns inga möjligheter att med hjälp av diskrimineringslagen lagföra personer som hetsar mot transpersoner.

Mot den här bakgrunden och ditt yttrande undrar jag nu;
Hur tänkte du kring frågan när du avgav ditt yttrande?
Hur tänkte partiet när man röstade emot att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen?
Hur resonerade partiet när man röstade emot att inkludera transpersoner i straffskärpningsregeln, den fråga du inte alls berörde i debatten?

Mvh/ Lukas Romson, ordf KIM

Vänligen notera att detta mail, och ditt svar, kan komma att publiceras på internet.
********************

from Johan Linander
till Lukas Romson
datum 11 februari 2011 00:54
ämne Ang. Angående straffrättsdebatten - inkludering av transpersoner i hetslagstiftningen

Hej, debatten handlade om väldigt många frågor och jag hade inte tänkt ta upp just de delarna som du nu berör. Jag är jurist och fullt medveten om det du skriver, men jag hade nog inte lyssnat tillräckligt noga på vad Roger hade sagt. Det är bara att erkänna.

Vi har inte röstat emot att inkludera transpersoner, det vi röstade mot var att ge regeringen ett tillkännagivande på det sätt som några andra partier önskar. En koalitionsregering måste komma överens om alla frågor och sedan stå bakom kompromisserna. Som parti står Centerpartiet bakom det du för fram som idag saknas i lagstiftningen för transpersoner.

Mvh Johan Linander

Johan Linander
Riksdagsledamot för Centerpartiet, södra Skånes valkrets
Vice ordförande justitieutskottet
08-xxx xx xx, 070-xx xx xx
johan.linander@riksdagen.se

Etiketter: , , , ,

Hets, hatbrott och transpersoner - regeringspartiernas respons, Fp

Svar från Roger Haddad (Fp) om hur partiet tänkte när de inte inkluderade transpersoner i skyddet mot hets och straffskärpningsregeln.

Moderaternas svar, Kristdemokraternas svar och Centerpartiets svar.

**********
till roger.haddad@riksdagen.se
datum 10 februari 2011 20:54
ämne Angående straffrättsdebatten - inkludering av transpersoner

Hej Robert!

Jag noterade din insats i straffrättsdebatten vad gäller frågan om att inkludera transpersoner i skyddet mot hets och i straffskärpningsregeln.

Du sa då bland annat: "Lagstiftning om hets mot folkgrupp har till uppgift att förebygga och skydda personer mot att utsättas för hatbrott och våld på grund av etnicitet och religionstillhörighet."
Jag vill påpeka att detta inte är korrekt. Kriminaliseringen av hets mot folkgrupp regleras i BrB kap. 16 § 8 s. 1, som lyder
"Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter."
Hets kan alltså bara handla om uttalanden, texter eller meddelanden, aldrig om våld. Hets kan också bara riktas mot grupper , inte mot enskilda personer.

Du sa också: "Att transpersoner eller personer på grund av sin sexuella läggning förföljs, trakasseras och hotas är inte acceptabelt. Den som begår dessa handlingar begår samtidigt ett brott. Vi har bestämmelser i annan lagstiftning som kan åberopas."
Det stämmer. Men vi har inga bestämmelser som kan åberopas om någon hetsar mot transpersoner. Uppräkningen i BrB kap.16 § 8 är uttömmande, den kan inte anses omfatta transpersoner.

Vidare sa du: "Flertalet motioner tillgodoses dels med hänvisning till att brott kan lagföras under brottsbalkens bestämmelser, dels med hänvisning till alliansregeringens senaste skärpning i och med att den nya diskrimineringslagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2009."
Detta stämmer inte. Samtliga motioner och yrkanden som behandlades berörde krav på att transpersoner ska inkluderas i BrB kap.16 § 8 (hets mot folkgrupp) respektive BrB kap. 29 § 2 p.7 (straffskärpningsregeln). Brottet hets kan inte lagföras under andra paragrafer i brottsbalken bara för att det handlar om hets mot transpersoner, och i BrB kap.16 § 8 är transpersoner som sagt inte inkluderade.

Hatbrott är inte en särskild slags brott, utan en lekmannaterm för den straffskärpningsregel i brottsbalken som säger att vid straffmätningen ska försvårande omständigheter i form av att "ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet," beaktas. I princip alla brott kan alltså vara hatbrott , även om det är vanligast med sånt som hot, förolämpningar, skadegörelse och misshandel. Det är alltså inte så att motionärerna menar att dessa brott mot transpersoner inte är kriminaliserade. De menar att dessa brott, om de begås för att någon hatar transpersoner, bör ge strängare straff. Precis som de gör om det handlar om hat mot invandrare. Och visserligen menade konstitutionsutskottet redan 2001/2002 i sitt betänkande att BrB kap. 29 § 2 p.7 kan tolkas som att den omfattar transpersoner. Men, mig veterligen finns det inte ett enda prejudicerande fall där brott mot någon för att denne är transperson resulterat i att paragrafen använts. Situationen är mycket lik den vi hade före 2003 vad gällde homosexuella. De var också inkluderade i straffskärpningsregeln redan innan de uttalat skrevs in, men det är först efter 2003 det finns prejudicerande fall.

Vad gäller diskrimineringslagen är det en civilrättslig lag. Det finns inga möjligheter att med hjälp av diskrimineringslagen lagföra personer som hetsar mot transpersoner. Inte heller finns det några möjligheter att vid straffmätningsbedömningen ta hänsyn till ett hatmotiv med hänvisning till diskrimineringslagen.

Mot den här bakgrunden, ditt yttrande och mot bakgrund att Folkpartiet inför valet 2010 svarade KIM att partiet ansåg att transpersoner skulle inkluderas både i hetslagstiftningen och hatbrottslagstiftningen, och dessutom profilerade sig mycket tydligt i frågan inför valet, med en undrar jag nu;
Hur tänkte du kring frågan när du avgav ditt yttrande?
Hur tänkte partiet när man röstade emot att inkludera transpersoner?

Mvh/ Lukas Romson, ordf KIM

Vänligen notera att detta mail, och ditt svar, kan komma att publiceras på internet.
****************

from Roger Haddad
till Lukas Romson
datum 16 februari 2011 11:14
ämne Ang. Re: Angående straffrättsdebatten - inkludering av transpersoner

Hej ja tack för dina synpunkter och kommentarer med anledning av straffrättsdebatten i riksdagen.

Mvh
Roger Haddad
*********************

from Lukas Romson
till Roger Haddad
datum 16 februari 2011 11:57
ämne Re: Ang. Re: Angående straffrättsdebatten - inkludering av transpersoner

Hej Roger!

Jag ställde två frågor också. Om du inte tänker besvara dem vill jag gärna veta det så jag slipper vänta ytterligare.
Mvh/ Lukas Romson, ordf KIM
****************************

from Roger Haddad
till Lukas Romson
datum 16 februari 2011 13:25
ämne Ang. Re: Ang. Re: Angående straffrättsdebatten - inkludering av transpersoner

Nej det kommer inga mer svar kring detta, vad folkpartiet tycker vet du säkert redan från anföranden och vår hemsida www.folkpartiet.se - sedan pågår utredningsarbete som vi i Alliansen är överens om och innan det finns inte något nytt att säga.

Roger Haddad

Etiketter: , , , ,

Hets, hatbrott och transpersoner - regeringspartiernas respons, M

I början av februari debatterades frågan om att inkludera transpersoner i skyddet mot hets och straffskärpningsregeln i kammaren. Jag kommenterade då regeringspartiernas hyckleri mot transpersoner, eftersom de i valrörelsen ville inkludera oss, men nu har valt att inte göra det. Den 22 februari kommenterade moderater och folkpartister det hela i en debttartikel som jag också kommenterat. Igår kom både Börje Vestlunds och RFSL/RFSL Ungdoms reaktioner. En artikel från KIM och FPE-S är på väg.

Jag har frågat ledmöterna från allianspartierna som deltog i debatten, om hur de tänkte. Jag tyckte nämligen inte argumenten höll, och att det på sina håll var ganska luddigt och okunnigt resonerat. Nu publicerar jag både frågor och svar, från varje ledamot, så får var och en själv bilda sig en uppfattning om hur Allianspartierna agerat i frågan. Först ut är Moderaternas Patrick Reslow.

Kristdemokraternas svar, Centerpartiets svar och Folkpartiets svar

********
from Lukas Romson
till patrick.reslow@riksdagen.se
datum 10 februari 2011 22:09
ämne Angående straffrättsdebatten - inkludering av transpersoner BrB kap.16 § 8 och BrB kap. 29 § 2 p.7

Hej Patrick!

Jag noterade din insats i straffrättsdebatten. Du berörde ju inte direkt frågorna om att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen och straffskärpningsregeln, men jag är intresserad av hur du och Moderaterna tänkte i frågorna.

Du sa: "Utskottet föreslår att samtliga motionsyrkanden avslås, inte för att det inte skulle vara viktiga och intressanta frågor som lyfts fram, utan främst för att gällande regelverk redan är ändamålsenligt eller att det redan pågår utrednings- och beredningsarbete på de berörda områdena."
Jag uppfattar detta som att du menade att detta var motiveringen till att avslå även motionerna om att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen och straffskärpningsregeln.

Det finns inte något ändamålsenligt gällande regelverk vad gäller hets mot transpersoner. Vi har inga bestämmelser som kan åberopas om någon hetsar mot transpersoner. Uppräkningen i BrB kap.16 § 8 är uttömmande, den kan inte anses omfatta transpersoner.

Med tanke på att KU redan 2001/2002 uttalade att straffskärpningsregeln kan användas vid hatbrott mot transpersoner men vi ännu inte har några prejudikat menar jag att det inte går att säga att vi har ett ändamålsenligt regelverk där heller, men det kan man givetvis ha delade meningar om. Jag anser att vi har samma situation vad gäller hatbrott mot transpersoner som vi hade gällande hatbrott mot homo- och bisexuellaföre 2003, där de i teorin omfattades men straffskärpningsregeln aldrig användes före lagändringen.

Mot den här bakgrunden, ditt yttrande och att Moderaterna till föreningen KIM innan valet meddelade att man ansåg att transpersoner ska inkluderas i hetslagstiftningen och i straffskärpningsregeln undrar jag nu;

Pågår det något utrednings- eller beredningsarbete som behandlar möjligheten att inkludera könsidentitet/könsuttryck i BrB kap. 16 § 8?
Pågår det något utredning- eller beredningsarbete som behandlar möjligheten att uttryckligen skriva in könsidentitet/könsuttryck i BrB kap. 29 § 2 p.7 ? Behandlar exempelvis Påföljdsutredningen detta?
Hur tänkte du kring de två frågorna när du avgav ditt yttrande?
Hur resoneerade partiet när man röstade emot att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen?
Hur resonerade partiet när man röstade emot att inkludera transpersoner i straffskärpningsregeln?

Mvh/ Lukas Romson, ordf KIM

Vänligen notera att detta mail, och ditt svar, kan komma att publiceras på internet.
****************

from Patrick Reslow
till lukasromson@gmail.com
datum 16 februari 2011 14:14
ämne Re: Angående straffrättsdebatten - inkludering av transpersoner BrB kap.16 § 8 och BrB kap. 29 § 2 p.7
skickat från riksdagen.se

dölj information 16 feb (8 dagar sedan)

Hej Lukas!

Tack för Ditt mejl! Som svar på dina frågor hänvisar jag till justitieutskottets motivering i frågan, vilken bifogas nedan.

Vänligen,
Patrick Reslow


Ur justitieutskottets betänkande 2010/11: JuU8

Genom en lagändring, som trädde i kraft den 1 januari 2003, utvidgades
bestämmelsen om hets mot folkgrupp till att avse även hets med anspelning
på sexuell läggning. I ärendet, som avsåg bl.a. ändringar i tryckfrihetsförordningen,
avgav justitieutskottet ett yttrande till konstitutionsutskottet i
de delar som avsåg hets mot folkgrupp m.m. Justitieutskottet avgav samtidigt
ett betänkande till kammaren om brottet övergrepp i rättssak m.m.
(prop. 2001/02:59, yttr. 2001/02:JuU4y, bet. 2001/02:JuU12, rskr. 2001/02:
164, rskr. 2002/03:8, SFS 2002:800).

I samband med lagändringen uttalade sig justitieutskottet om huruvida
även anspelning på sexuell identitet skulle omfattas av bestämmelsen.
Utskottet framhöll att man inte ifrågasatte att enskilda transpersoner ofta
drabbas av hot, våld och andra kränkningar och att detta naturligtvis inte
var acceptabelt. Enligt utskottet tog bestämmelsen om hets mot folkgrupp
dock inte sikte på denna typ av övergrepp mot enskilda. Sådana gärningar
är kriminaliserade enligt andra bestämmelser. Utskottet ville understryka
att de personer som ingår i beteckningen transpersoner naturligtvis inte är
mindre skyddsvärda än andra. Men även om det skulle förekomma hetspropaganda
mot transpersoner som grupp saknades det enligt utskottet i varje
fall belägg för att detta skulle ha skett på ett sådant sätt att det då skulle
kunna motivera någon ytterligare begränsning av yttrandefriheten. Denna
grupp borde inte vid denna tidpunkt föras in i bestämmelsen om hets mot
folkgrupp. Utskottets ställningstagande innebar att regeringens förslag tillstyrktes.

---

Av 29 kap. 2 § 7 brottsbalken följer att det vid bedömningen av straffvärdet
för ett brott ska ses som en försvårande omständighet om ett motiv
för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan
grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet.
Genom en lagändring den 1 juli 2002 omfattar bestämmelsen uttryckligen
kränkning av en person på grund av hans eller hennes sexuella
läggning (prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, rskr. 2001/02:234, SFS
2002:332). Även enligt stadgandets tidigare lydelse omfattades en persons
sexuella läggning av bestämmelsen genom rekvisitet ”annan liknande
omständighet” (prop. 1993/94:101 s. 22). I samband med lagändringen yttrade
sig justitieutskottet, i likhet med vad som ovan anförts om utvidgningen
av bestämmelsen rörande hets mot folkgrupp, om huruvida även
anspelning på sexuell identitet skulle omfattas av bestämmelsen i 29 kap.
2 § 7 brottsbalken. Utskottet konstaterade att transpersoner, liksom homo-
sexuella, utgör en utsatt grupp i samhället. Det förhållandet att transpersoner
som grupp enligt förslaget inte skulle komma att omfattas av
regleringen av hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken fick inte innebära
att enskilda transpersoner skulle komma att åtnjuta ett sämre skydd
mot hot och trakasserier än personer i andra utsatta grupper. Det var därför
enligt utskottet positivt att det pågick ett omfattande arbete inom
rättsväsendet för att på ett effektivare sätt kunna bemöta brottslighet med
homofobiska inslag m.m. Utskottet konstaterade att situationen för transpersoner
emellertid inte enbart var en fråga som berörde straffrätten utan
sträckte sig över en rad olika områden (yttr. 2001/02:JuU4y s. 3 f.). Konstitutionsutskottet
uttalade bl.a. att straffskärpningsbestämmelsen i 29 kap.
2 § 7 brottsbalken även omfattar kränkningar av individer eller grupper på
grund av omständigheter, hänförliga till individen eller gruppen, som liknar
de omständigheter som specifikt räknas upp i bestämmelsen. Detta
framgår av bestämmelsens mer sammanfattande grund ”annan liknande
omständighet”. Bestämmelsen kan därför tillämpas t.ex. om ett motiv för
brottet har varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund
av transvestism eller transsexualism eller någon annan sådan omständighet
som kan hänföras till personen eller personerna i gruppen (bet. 2001/02:
KU23 s. 46).

När justitieutskottet behandlade motsvarande motionsyrkanden i betänkande
2009/10:JuU7 (s. 14) i januari 2010 uttryckte utskottet förståelse för
synpunkterna rörande anspelning på sexuell identitet (könsidentitet) men
såg inte någon anledning att föra in en anspelning härpå i bestämmelsen
om hets mot folkgrupp. Vidare noterade utskottet i detta sammanhang att
regeringen i det lagstiftningsärende som föregick den nya diskrimineringslagen
anfört att den avser att återkomma till frågan om en översyn av
bestämmelserna om olaga diskriminering i ett annat sammanhang. Detta
arbete borde enligt utskottet inte föregripas, varför aktuella motioner borde
avslås. Avslutningsvis anförde utskottet att straffskärpningsbestämmelsen i
29 kap. 2 § 7 brottsbalken torde vara tillämplig på situationer där en person
eller en grupp av personer kränks på grund av t.ex. transsexualism.
Aktuella motioner ansågs därför vara tillgodosedda och borde avslås.

Utskottets ställningstagande
Utskottet har förståelse för synpunkterna rörande anspelning på sexuell
identitet (könsidentitet) och könsuttryck men ser i dagsläget inte anledning
att föra in anspelningar härpå i bestämmelsen om hets mot folkgrupp.
Utskottet anser inte heller att en översyn av hets- eller hatbrottslagstiftningen
är nödvändig för närvarande. Motionerna Ju222 yrkande 1, Ju400
yrkandena 7 och 11, Ju401 yrkande 3 och So493 yrkande 5 i denna del
bör därför avslås.

---------------------------------------------------------------
Patrick Reslow
Riksdagsledamot (M), Malmö
Member of Parliament
Ledamot av justitieutskottet
Suppleant i utbildningsutskottet
08-xxx xx xx
patrick.reslow@riksdagen.se
Riksdagen, 100 12 Stockholm
******************

Etiketter: , , , ,

2011-02-23

Hbt-nätverk jämför transpersoner med pokerspelare

Jag uppmärksammade nyligen att regeringspartierna svek sina vallöften till transpersoner, när man valde att inte inkludera oss i hetslagstiftningen och straffskärpningsregeln. Argumenten var allt från att nuvarande lagstiftningen ger skydd till att diskrimineringslagen (!) ger skydd. Man hänvisade också till utskottsbetänkandet, som i de här frågorna hänvisar bak till gamla betänkanden från 2003. Då ansåg man att hets mot transpersoner inte behövde förbjudas, eftersom man inte trodde det förekom. Det argumentet kan knappast hålla idag, det räcker att läsa kommentarsfältet i närmsta kvällstidning så fort det är en artikel om transpersoner. Visst hetsas det mot transpersoner, lika mycket och vedervärdigt som det hetsas mot homosexuella, invandrare och judar.

Nu tillkommer några argument, som Hbt-liberalerna och Öppna moderater lanserar i en artikel i QX. De skriver:
"Om våra allianspartier under Pride uttryckt en vilja om diskrimineringsskydd för transpersoner så är väl det en tanke god som någon. När det sedan kommer till politiskt förverkligande kan nog situationen bli helt annan."
Först och främst får man väl, för att det ska bli begripligt, utgå från att det de egentligen menar med diskrimineringssskydd är skydd mot hets och hatbrott, eftersom det är det frågan handlar om. Och då är det svårt att få detta till något annat än att de faktiskt tycker att transpersoner ska nöja sig med goda ambitioner i valrörelsen, men inte förvänta sig att vallöftena sedan infrias.

Andra spännande argument de för fram mot att ge transpersoner samma skydd mot hets och hatbrott som alla andra är att det inte är bra med särlagstiftning.
De tycker också att precis som det är befängt att inkludera rödnästa, storfotade eller pokerspelare i skyddet mot hets och straffskärpningsregel så är det befängt att göra det med transpersoner.
De är dessutom övertygade om att vi inte alls blir ledsna över att deras riksdagsledamöter negligerar frågorna.

Det sista är något jag kan instämma i. Ledsen är inte ett ord som kan användas för att beskriva vad jag känner inför Hbt-liberalernas och Öppna Moderaters utspel. Chockad ilska är känslan som dyker upp, över deras inställning, okunnighet och språkbruk! Aldrig i min vildaste fantasi hade jag kunnat föreställa mig att företrädare i dessa organisationer skulle kunna uttrycka sig på det här sättet, och avslöja en sån avgrundsdjup okunnighet både om sakfrågorna, lagstiftning och transrörelsens åsikter. Inte heller hade jag trott att jag av aktiva politiker skulle få min identitet jämförd med att spela poker! Politikers förakt för transpersoner och transfrågor inbillade jag mig var något som var begränsat till konservativa krafter inom en del av moderpartierna. Inte något som var en levande kultur i vissa partiers hbt-nätverk.

Etiketter: , , , , , ,

2011-02-21

Varför jag inte läser QX.....


Det här börjar bli lite löjligt, för det är inte direkt så att jag tycker tidningen QX och GAYgalan är det viktigaste som finns att skriva om i hbt-frågor.

Men denna skärmdump från Facebook är så fantastiskt att jag inte kan undanhåll er det. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Magda Gad och Ronny Larsson var/är alltså journalister på nämnda tidning, den enda mer regelbundna gaytidning vi har i Sverige. En nöjestidning, men inte i webbupplagan. En bögtidning enligt min mening, men där chefsredaktören Anders Öhrman gärna gör anspråk på att vara något mer åt hbt-hållet. Möjligen kan man alltså tycka att den har något slags ansvar mot hbt-samhället, och inte enbart gentemot sina annonsintäkter, men det kan säkert diskuteras.

Jag kan tillägga att en QX-journalist var den ena av endast två journalister (under 11 år, och ett otal intervjuer) som har tiggt om att få publicera före- och efter-bilder av mig, och dessutom ville publicera både mitt gamla och mitt nuvarande namn. Alla andra journalister har greppat att en sån framställan ofta upplevs som sällsynt oförskämd till någon med transsexuell bakgrund. Det blev ingen intervju, möjligen för att jag nekade till det.

Det kanske inte är så förvånande att jag inte läser QX, trots att jag är bög, och uppskattar snygga killar i bara kalsonger? Det är inte särskilt sexigt att få homonormen nedkörd i halsen, om man säger så.

Tack för tipsen, En jävla skitblogg och Majsan!

Per Wiktorsson, ordf Stockholm Pride, har också gjort ett inlägg där han menar att Stockholm Pride inte är homonormativt. Och jag ger honom rätt, men det Andrés kritiserade var huvudsakligen QX, inte Stockholm Pride.

Dessutom är det svårt att bortse från att både Stockholm Pride, RFSL, RFSL Ungdom och ett stort antal av mina egna partikollegor och andra partipolitiska hbt-personer är de som ger QX Gaygalan dess dignitet. Om dessa gäster uteblev skulle TV4 snabbt förlora intresset. Det är det besvärliga med normer, att vi alla, utan undantag, reproducerar dem.

Etiketter: , , , , ,

2011-02-20

GAYgalan - Om Igen...... utan magstöd och botten.

Jag kritiserade nyligen QX GAYgala. Då tyckte jag att det stora problemet var att man låtsades representera hela hbt-Sverige, genom att dela ut priser som dels antyder att det bara kan handla om homosexualitet. Och genom att antyda att det hela handlar om en bred omröstning, inte en rätt riggad tillställning där QX har alla möjligheter att styra vilka som får priserna.
Men att det var helt okey underhållning.

Efter att ha sett GAYgalan på TV igår är jag beredd att modifiera mig något vad gäller den sista slutsatsen. Inte ens om det hade handlat om en HETEROgala som intepå något sätt försöker representera andra än normen skulle jag tyckt att det varit okey med skämt om våldtäkt!

Eric Saade fick ett skämtpris av programledaren Carina Berg i form av en "våldtäktstuta", med anspelning på att "ta Erica Saade till gaygalan är litegrann som att beställa pizza till robinson-ön". Och Babsan fick finna sig i att associeras med en dömd våldtäktsman och kallas "Kapten Klänning". Såna "skämt" är kränkande både för gay-Sverige och för alla de som blivit utsatta för sexuella övergrepp.

Men med tanke på att galan inleddes med hennes raljeranden över alla dessa HBTQ-bokstäver så borde jag väl inte förväntat mig något. Och jag borde väl insett redan när det första "skämtet" levererades i välkomstfrasen från scenen att nivån knappast skulle vara den högsta eller mest initierade.
"Är alla nu på plats då? H...B...T....
Asch, Bögar, flator, fisk och mittemellan, är ni här!!?"
Var meningen att jag som transperson skulle tycka det var kul att kallas fisk eller mittemellan? Tydligen är det den nivån man fortfarande tvingas acceptera, om man inte hör till homonormen.

Men man kan ju tycka att Carina Berg åtminstone borde tänkt efter både en och två gånger, innan hon gjorde "humor" av sexuella övergrepp och skämtsamt antydde att homosexuella män är galna sexdårar som ger sig på första bästa man. Det var inte särskilt kul...

*********************
Fler bloggar om GAYgalan, bristen på transikludering och arrangörernas reaktioner på kritiken: Mikusagi, Citronsirap, HBT-sossen och Majsan 1 & Majsan 2

Etiketter: , , , , ,

2011-02-18

Bög...förlåt GAYgalan under luppen!

Det har blossat upp en interndebatt om QX-Gaygala, efter att en del bögar tyckt att priserna gick till fel personer. Dagens Nyheters kommentar är att det var lite ont om homo- och bisexuella bland pristagarna. Och i Debatt i SVT låg även där fokuset på fjäsket för heteronormen. Men den kunde lika gärna, som Andrès påpekar, handla om homonormen.

För vi som inte tillhör den bögiga klubbeliten i storstäderna, vi har aldrig varit så exalterade över GAYgalan. Nu har en del bögprofiler i nöjesvärlden också upptäckt den unkna lukten som uppstår när man exkluderar inte bara stora delar av lesbiskas kultur, och allt som rör transpersoner och bisexuella av alla kön, utan också alla som inte är vita storstadsbögar som leker klubbkids hela livet. Det blir lite instängt, minst sagt. Och priserna går till såna som Maria Montazami och Victoria&Daniel. Ge det två år till så får Carola Häggkvist priset för Årets artist, jag lovar. Men det är ju en bra början med interndebatt öht, vi får se var det landar. Och om fler än nöjes-bögprofiler blir välkomna i debatten, och ids bry sig.

Låt mig vara tydlig. Det är självklart helt okey att QX anordnar ett kul party och delar ut lite priser till kändisar i nöjesvärlden. Det må stå varje nöjestidning fritt att göra så, och entreprenörsanda ska ju inte motverkas. Problemet kommer när man låtsas representera hbt-samhället, genom att dela ut pris som Årets Homo, Årets Hetero och Årets kämpe. För det första har nomineringarna och omröstningarna ingen som helst förankring i det vi andra kallar demokrati. Det är fritt fram att rösta hur många gånger som helst och det kampanjas vilt från flera böghak och event som vill få stå i rampljuset en smula. Men dessutom så är det ju främst klubbögar som både nominerar och röstar, och det är QX redaktion som redan i början styr omröstningen genom att presentera förslag på folk att nominera. Precis som i heterovärlden är det en liten klick vita, medelålders storstadmän med god inkomst som självgott sitter där och låtsas representera oss andra. Eller ja, åtminstone bögarna och flatorna. Bisexuella och transpersoner och alla queers behöver ju inte ens känna sig falskeligen representerade, vi är ju mer eller mindre öppet uteslutna.

Jag har svårt att tänka mig att majoriteten ens av alla bögar tycker att höjden av svenskt kulturliv är Maria Montazami och bröllopet mellan kungligheter. Eller att alla bögar lyssnar på schlager och älskar dragshow som inte förnyats sen sjuttiotalet. Så det är verkligen på tiden att de bögar som inte känner sig representerade säger ifrån och påpekar att QX Gaygala sedan länge passerat bäst-före-datum. Att utestänga heternormen tjänar sitt syfte, men när man samtidigt slänger ut 80% av sin egen familj är det inte så snyggt. Till slut kommer man bli rätt ensam.

För mig är det helt okey om bögklubbseliten vill dunka varandra i ryggen och ge vilka påhittade priser som helst till det böghak de för tillfället gillar bäst. Jag gillar varken schlager, drugshow, paljetter eller böghak men missunnar ingen annan det. Men snälla, sluta låtsas att spektaklet är seriöst, att ni representerar några andra än er själva. Överlåt åt någon hbt-organisation att dela ut de seriösa priserna, på någon HBT-gala. Folk som kan hantera det hela så det faktiskt blir hbt-världen som röstar fram vinnarna, inte en liten klick klubbögar. (QX kan säker tillåtas sponsra och därmed ändå få reklam...)

Och fixa varudeklareringen: QX KlubbbögsGala!

***********************
Fler bloggar om kritiken mot QX Gaygala: monblogg, cigarbear, Micke Kazarnovics
Jon Voss, QX ägare som menar att QX lyssnar på kritiken om hur man "lyfter/eller brister i att lyfta transpersoners och kvinnors erfarenheter." Och tycker pratet om heterofjäsk är en larvig tramsdiskussion.

Etiketter: , , , , ,

2011-02-09

Regeringspartierna hycklar i transfrågor!

Börje Westlund konstaterar i tidningen QX i dag att regeringspartierna hycklar i transfrågor. Innan valet talade de sig varma för hur de ville inkludera transpersoner både i skyddet mot hets och i straffskärpningsregeln mot hatbrott, och både Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna gav klara besked i KIMs valenkät att de ville att transpersoner skulle inkluderas. Folkpartiet var särskilt engagerade i transfrågor och presenterade till och med en egen kravlista.
Nu efter valet finna inget kvar av de fina ambitionerna.I förra veckans riksdagsdebatt om straffrätt ville inte regeringspartierna inkludera transpersoner längre!
Både Miljöpartiets Maria Ferm, Vänsterpartiets Jens Holm och Socialdemokraternas Kerstin Haglö påpekade hur allvarligt det är att transpersoner inte omfattas. Men Moderaternas Patrick Reslow menade att motionerna om att inkludera transpersoner skulle avslås eftersom "gällande regelverk redan är ändamålsenligt eller att det redan pågår utrednings- och beredningsarbete på de berörda områdena." Folkpartiets Roger Haddad menade visserligen att "Att transpersoner eller personer på grund av sin sexuella läggning förföljs, trakasseras och hotas är inte acceptabelt." men såg inte några orsaker att inkludera transpersoner i straffskärpningsregeln. Inte heller ville Folkpartiet inkludera transpersoner i hetslagstiftningen. Det generella resonemanget tycks från deras sida vara att "brott kan lagföras under brottsbalkens bestämmelser" och att transpersoner ju skyddas mot diskriminering i den nya diskrimineringslagen. Centerpartiets Johan Linander instämde med Reslow vad gällde utrednings- och beredningsarbetet och med Haddad vad gällde hets.

Men moderaternas Patrick Reslow och Centerpartiets Johan Linander har fel i sina fromma förhoppningar. Det förekommer inte alls några "utrednings- eller beredningsarbeten" på regeringskansliet i frågan om att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen och straffskärpningsregeln.

Reslow verkar dessutom inte medveten om att gällande regelverk, dvs brottsbalken, inte alls är ändamålsenligt. Uppräkningen i BrB kap. 16 § 8 (hets mot folkgrupp) är uttömmande. Det är inte kriminaliserat att hetsa mot en grupp på grund av deras könsidentitet eller könsuttryck. Och även om straffskärpningsregeln i BrB kap. 29 § 2 p.7 visserligen kan anses kunna omfatta även transpersoner, då uppräkningen inte är uttömmande. Men den totala avsaknaden av praxis visar tydligt att gruppen explicit behöver inkluderas i lagtexten för att hatbrott mot transpersoner ska börja leda till strängare straff. Vi hade samma situation för homo- och bisexuella innan ändringen 2003, ingen praxis fanns trots den teoretiska möjligheten.

Och vad gäller Folkpartiet och Centerpartiet resonemang är det svårt att veta om man ska skratta eller gråta. Vet inte partierna att hets och hatbrott inte är synonymer, utan att hets är en typ av hatbrott? Att hatbrott inte är en särskild slags brottstyp, utan att det handlar om alla brott där motivet är hat mot en viss grupp? Och varför man över huvud taget blandade in diskrimineringslagen i en debatt om straffrätt är obegripligt! Det är inte en straffrättslig lagstiftning, utan en civilrättslig. Inte ens själva brottet olaga diskriminering omfattar för det första sånt som hets och för det andra är transpersoner inte inkluderade där heller, BrB kap. 16 § 9 omfattar inte könsidentitet/könsuttryck.

De som från regeringspartiernas sida har hand om frågorna tycks vara ointresserade av och okunniga om transfrågor. Man ser heller inte några bekymmer i att gå emot tidigare tydliga uttalanden. Dessutom tycks vissa av regeringsföreträdarna i debatten också okunniga om grundläggande straffrätt. Nog för att en enskild ledamot givetvis inte ska behöva vara expert på allt från ekonomi till juridik, men det måste väl ändå finnas tjänstemän med juridisk kompetens eller?

Hat och hets leder till våld mot den utsatta gruppen, det finns det gott om forskning på. Genom att inte sätta ned foten och tydligt deklarera att transpersoner omfattas av samma skydd som alla andra grupper säger nu staten att just vi, som enda grupp, är mindre värda. Signalen är glasklar, hetsen och hatbrotten mot just oss vill inte staten ta på allvar! Risken är uppenbar att våldet mot och trakasserierna av transpersoner nu inte minskar, utan snarare ökar. Det är oerhört upprörande att regeringen uppvisar en sån nonschalans i en så allvarlig fråga! Det handlar ytterst om folks liv!


Uppdatering - fördjupning
Jag missade att även Kristdemokraternas Caroline Szyber uttalade sig i debatten. Hon sa, apropå motionerna om att straffskärpningsregeln ska omfatta även transpersoner, att hon "...ser det som viktigt att alla får ett skydd, och jag kommer att följa den här frågan framgent. Skulle det framkomma att en domstol inte gör denna tolkning, det vill säga inte inkluderar även transpersoner, kommer jag att se till att vi återkommer i frågan och verkar för en förändring."

Så här ser det ut med tidigare utskottsbedömningar och domstolspraxis, Caroline.

Justitieutskottet sa i Yttrande 2001/02:JuU4y
"Men även om det skulle förekomma hetspropaganda mot transpersoner som grupp saknas det i vart fall belägg för att detta skulle ha skett på ett sådant sätt att det nu skulle kunna motivera någon ytterligare begränsning av yttrandefriheten. Denna grupp bör därför inte för närvarande föras in i bestämmelsen om hets mot folkgrupp."
Orsaken till att transpersoner inte redan 2003 inkluderas i skyddet mot hets berodde alltså på att justitieutskottet och riksdagen trodde att det inte existerade någon hets att tala om mot gruppen. Det var en ren missuppfattning, troligen kommen av att transfrågorna var väldigt nya för riksdagsledamöterna. Men de är de inte idag, och det räcker att läsa kommentarsfältet till närmsta artikel om transpersoner för att inse att det som sägs och skrivs offentligt om transpersoner är minst lika allvarligt som det som sägs om mörkhyade, judar och homosexuella. De har alla ett skydd i lagen, men inte transpersoner. ( Att hetslagstiftningen sedan i princip blivit obsolet via praxis är en helt annan fråga.)

I samma yttrande menade utskottet att transpersoner inte bör inkluderas i straffskärpningsregeln, med argumentet att "Personkretsen som skyddas av denna bestämmelse motsvaras i första hand av den krets som också skyddas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp". Konstitutionsutskottet menade i sitt betänkandet menar att straffskärpningsregeln kan tillämpas t.ex. om ett motiv för brottet har varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av transvestism eller transsexualism. Därför föreslog man inte att det skulle skrivas in särskilt, på det sätt man gjorde med sexuell läggning.

De här betänkandena är de som både justitieutskottet och enskilda riksdagsledamöter från Kd, C, FP och M fortfarande hänvisar till, år 2011. Argumentationen var inte helt lysande ens 2003, och den har sannerligen inte blivit bättre av att arkiveras och nu återanvändas. Idag vet vi att även om straffskärpningsregeln omfattar även transpersoner rent lagtekniskt, så finns det inte ett enda vägledande fall där någon fått påföljden skärpt pga att brottet klassats som ett hatbrott mot transpersoner. Vi vet att hets mot transpersoner förekommer, tvärt emot vad justitieutskottet trodde 2003. Ändå händer ingenting, trots löften i valrörelsen!

Så Caroline, återkom gärna! Nu har du chansen att bevis att Kd inte är så transfoba som många tror!

Etiketter: , , , , , , , , ,

2011-02-02

Knullande dalahästar för obscena för SL!

Jag, en provokatör!

Jag har lyckats med något många konstnärer drömmer om; att lyckas provocera såpass att man blir censurerad! Och det helt utan att det ens var min tanke, vilket väl är lika roande som oroande. SL har en tävling där vem som helst kan delta och designa SLs Accesskort. Alla kan delta och på skoj laddade jag upp en gammal bild från vykort jag designade till försäljning på Pride en gång. Inget mästerverk, men rätt skoj tycker jag själv.Det tyckte inte SL. Det tog inte mer än en halvtimme så var bidraget bortplockat. I min naivitet trodde jag det handlade om tekniska problem och mailade. Men nej då,bilden ansågs stötande, speciellt för en yngre målgrupp.


Ur mailväxlingen:
"Till: Lukas Romson
datum 2 februari 2011 19:37
ämne Re: Försvunnet bidrag
skickat från prontocommunication.se
Hej Lukas,
som vi skriver nedan anses bilden vara stötande. Särskilt för en yngre målgrupp.
Hoppas att du har förståelse för detta.
Vänligen,
Xxxxx Xxxx"

Personligen tror jag väl att det inte barnen som skulle ha bekymmer med en bild på knullande dalahästar, utan deras trångsynta och sexualneurotiska föräldrar.


Däremot tycker tydligen inte SL att bidrag med lättklädda tjejer är stötande nog att censurera bort. Inte heller ett bidrag med foto av påven har censurerats. ( Jag ser framför mig Christer Sturmarks krigsrubriker om det bidraget vinner...) Detsamma gäller en del skämt med kungen, ett klart upphovsrättsbrott och bajshumorbidraget.

Det vimlar också av tydligt politiska bidrag, ofta på temat försenade tåg eller dyra SL kort, (min favorit är detta!). Så det är högt i tak i övrigt. Men samkönat sex mellan två dalahästar i trä (För säkerhets skull vill jag här intyga att inga levande djur kom till skada, inte heller har jag ens haft fula tankar om barn och sex när jag gjorde bilden.) det är alltför magstarkt! Det är stötande, och kan inte ens visas i tävlingen.

Ska man skratta eller gråta? SL klarar inte skoj om sex mellan två dalahästar och tror det kan vara stötande för resenärerna. Men man säljer glatt reklamutrymme till H&M och andra, där anorektiska, lättklädda kvinnor fungerar som sexobjekt för att sälja underkläder. Och man har sålt reklamutrymme till både det ena och det andra tveksamma politiska budskapet.

Jag kanske helt enkelt ska fixa en bild med en dalahäst klädd som Ann-Nicole Smith istället till denna moralens högborg...*skratt*

Etiketter: , , , , , ,