2011-02-24

Hets, hatbrott och transpersoner - regeringspartiernas respons, Fp

Svar från Roger Haddad (Fp) om hur partiet tänkte när de inte inkluderade transpersoner i skyddet mot hets och straffskärpningsregeln.

Moderaternas svar, Kristdemokraternas svar och Centerpartiets svar.

**********
till roger.haddad@riksdagen.se
datum 10 februari 2011 20:54
ämne Angående straffrättsdebatten - inkludering av transpersoner

Hej Robert!

Jag noterade din insats i straffrättsdebatten vad gäller frågan om att inkludera transpersoner i skyddet mot hets och i straffskärpningsregeln.

Du sa då bland annat: "Lagstiftning om hets mot folkgrupp har till uppgift att förebygga och skydda personer mot att utsättas för hatbrott och våld på grund av etnicitet och religionstillhörighet."
Jag vill påpeka att detta inte är korrekt. Kriminaliseringen av hets mot folkgrupp regleras i BrB kap. 16 § 8 s. 1, som lyder
"Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter."
Hets kan alltså bara handla om uttalanden, texter eller meddelanden, aldrig om våld. Hets kan också bara riktas mot grupper , inte mot enskilda personer.

Du sa också: "Att transpersoner eller personer på grund av sin sexuella läggning förföljs, trakasseras och hotas är inte acceptabelt. Den som begår dessa handlingar begår samtidigt ett brott. Vi har bestämmelser i annan lagstiftning som kan åberopas."
Det stämmer. Men vi har inga bestämmelser som kan åberopas om någon hetsar mot transpersoner. Uppräkningen i BrB kap.16 § 8 är uttömmande, den kan inte anses omfatta transpersoner.

Vidare sa du: "Flertalet motioner tillgodoses dels med hänvisning till att brott kan lagföras under brottsbalkens bestämmelser, dels med hänvisning till alliansregeringens senaste skärpning i och med att den nya diskrimineringslagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2009."
Detta stämmer inte. Samtliga motioner och yrkanden som behandlades berörde krav på att transpersoner ska inkluderas i BrB kap.16 § 8 (hets mot folkgrupp) respektive BrB kap. 29 § 2 p.7 (straffskärpningsregeln). Brottet hets kan inte lagföras under andra paragrafer i brottsbalken bara för att det handlar om hets mot transpersoner, och i BrB kap.16 § 8 är transpersoner som sagt inte inkluderade.

Hatbrott är inte en särskild slags brott, utan en lekmannaterm för den straffskärpningsregel i brottsbalken som säger att vid straffmätningen ska försvårande omständigheter i form av att "ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet," beaktas. I princip alla brott kan alltså vara hatbrott , även om det är vanligast med sånt som hot, förolämpningar, skadegörelse och misshandel. Det är alltså inte så att motionärerna menar att dessa brott mot transpersoner inte är kriminaliserade. De menar att dessa brott, om de begås för att någon hatar transpersoner, bör ge strängare straff. Precis som de gör om det handlar om hat mot invandrare. Och visserligen menade konstitutionsutskottet redan 2001/2002 i sitt betänkande att BrB kap. 29 § 2 p.7 kan tolkas som att den omfattar transpersoner. Men, mig veterligen finns det inte ett enda prejudicerande fall där brott mot någon för att denne är transperson resulterat i att paragrafen använts. Situationen är mycket lik den vi hade före 2003 vad gällde homosexuella. De var också inkluderade i straffskärpningsregeln redan innan de uttalat skrevs in, men det är först efter 2003 det finns prejudicerande fall.

Vad gäller diskrimineringslagen är det en civilrättslig lag. Det finns inga möjligheter att med hjälp av diskrimineringslagen lagföra personer som hetsar mot transpersoner. Inte heller finns det några möjligheter att vid straffmätningsbedömningen ta hänsyn till ett hatmotiv med hänvisning till diskrimineringslagen.

Mot den här bakgrunden, ditt yttrande och mot bakgrund att Folkpartiet inför valet 2010 svarade KIM att partiet ansåg att transpersoner skulle inkluderas både i hetslagstiftningen och hatbrottslagstiftningen, och dessutom profilerade sig mycket tydligt i frågan inför valet, med en undrar jag nu;
Hur tänkte du kring frågan när du avgav ditt yttrande?
Hur tänkte partiet när man röstade emot att inkludera transpersoner?

Mvh/ Lukas Romson, ordf KIM

Vänligen notera att detta mail, och ditt svar, kan komma att publiceras på internet.
****************

from Roger Haddad
till Lukas Romson
datum 16 februari 2011 11:14
ämne Ang. Re: Angående straffrättsdebatten - inkludering av transpersoner

Hej ja tack för dina synpunkter och kommentarer med anledning av straffrättsdebatten i riksdagen.

Mvh
Roger Haddad
*********************

from Lukas Romson
till Roger Haddad
datum 16 februari 2011 11:57
ämne Re: Ang. Re: Angående straffrättsdebatten - inkludering av transpersoner

Hej Roger!

Jag ställde två frågor också. Om du inte tänker besvara dem vill jag gärna veta det så jag slipper vänta ytterligare.
Mvh/ Lukas Romson, ordf KIM
****************************

from Roger Haddad
till Lukas Romson
datum 16 februari 2011 13:25
ämne Ang. Re: Ang. Re: Angående straffrättsdebatten - inkludering av transpersoner

Nej det kommer inga mer svar kring detta, vad folkpartiet tycker vet du säkert redan från anföranden och vår hemsida www.folkpartiet.se - sedan pågår utredningsarbete som vi i Alliansen är överens om och innan det finns inte något nytt att säga.

Roger Haddad

Etiketter: , , , ,