2011-02-09

Regeringspartierna hycklar i transfrågor!

Börje Westlund konstaterar i tidningen QX i dag att regeringspartierna hycklar i transfrågor. Innan valet talade de sig varma för hur de ville inkludera transpersoner både i skyddet mot hets och i straffskärpningsregeln mot hatbrott, och både Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna gav klara besked i KIMs valenkät att de ville att transpersoner skulle inkluderas. Folkpartiet var särskilt engagerade i transfrågor och presenterade till och med en egen kravlista.
Nu efter valet finna inget kvar av de fina ambitionerna.I förra veckans riksdagsdebatt om straffrätt ville inte regeringspartierna inkludera transpersoner längre!
Både Miljöpartiets Maria Ferm, Vänsterpartiets Jens Holm och Socialdemokraternas Kerstin Haglö påpekade hur allvarligt det är att transpersoner inte omfattas. Men Moderaternas Patrick Reslow menade att motionerna om att inkludera transpersoner skulle avslås eftersom "gällande regelverk redan är ändamålsenligt eller att det redan pågår utrednings- och beredningsarbete på de berörda områdena." Folkpartiets Roger Haddad menade visserligen att "Att transpersoner eller personer på grund av sin sexuella läggning förföljs, trakasseras och hotas är inte acceptabelt." men såg inte några orsaker att inkludera transpersoner i straffskärpningsregeln. Inte heller ville Folkpartiet inkludera transpersoner i hetslagstiftningen. Det generella resonemanget tycks från deras sida vara att "brott kan lagföras under brottsbalkens bestämmelser" och att transpersoner ju skyddas mot diskriminering i den nya diskrimineringslagen. Centerpartiets Johan Linander instämde med Reslow vad gällde utrednings- och beredningsarbetet och med Haddad vad gällde hets.

Men moderaternas Patrick Reslow och Centerpartiets Johan Linander har fel i sina fromma förhoppningar. Det förekommer inte alls några "utrednings- eller beredningsarbeten" på regeringskansliet i frågan om att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen och straffskärpningsregeln.

Reslow verkar dessutom inte medveten om att gällande regelverk, dvs brottsbalken, inte alls är ändamålsenligt. Uppräkningen i BrB kap. 16 § 8 (hets mot folkgrupp) är uttömmande. Det är inte kriminaliserat att hetsa mot en grupp på grund av deras könsidentitet eller könsuttryck. Och även om straffskärpningsregeln i BrB kap. 29 § 2 p.7 visserligen kan anses kunna omfatta även transpersoner, då uppräkningen inte är uttömmande. Men den totala avsaknaden av praxis visar tydligt att gruppen explicit behöver inkluderas i lagtexten för att hatbrott mot transpersoner ska börja leda till strängare straff. Vi hade samma situation för homo- och bisexuella innan ändringen 2003, ingen praxis fanns trots den teoretiska möjligheten.

Och vad gäller Folkpartiet och Centerpartiet resonemang är det svårt att veta om man ska skratta eller gråta. Vet inte partierna att hets och hatbrott inte är synonymer, utan att hets är en typ av hatbrott? Att hatbrott inte är en särskild slags brottstyp, utan att det handlar om alla brott där motivet är hat mot en viss grupp? Och varför man över huvud taget blandade in diskrimineringslagen i en debatt om straffrätt är obegripligt! Det är inte en straffrättslig lagstiftning, utan en civilrättslig. Inte ens själva brottet olaga diskriminering omfattar för det första sånt som hets och för det andra är transpersoner inte inkluderade där heller, BrB kap. 16 § 9 omfattar inte könsidentitet/könsuttryck.

De som från regeringspartiernas sida har hand om frågorna tycks vara ointresserade av och okunniga om transfrågor. Man ser heller inte några bekymmer i att gå emot tidigare tydliga uttalanden. Dessutom tycks vissa av regeringsföreträdarna i debatten också okunniga om grundläggande straffrätt. Nog för att en enskild ledamot givetvis inte ska behöva vara expert på allt från ekonomi till juridik, men det måste väl ändå finnas tjänstemän med juridisk kompetens eller?

Hat och hets leder till våld mot den utsatta gruppen, det finns det gott om forskning på. Genom att inte sätta ned foten och tydligt deklarera att transpersoner omfattas av samma skydd som alla andra grupper säger nu staten att just vi, som enda grupp, är mindre värda. Signalen är glasklar, hetsen och hatbrotten mot just oss vill inte staten ta på allvar! Risken är uppenbar att våldet mot och trakasserierna av transpersoner nu inte minskar, utan snarare ökar. Det är oerhört upprörande att regeringen uppvisar en sån nonschalans i en så allvarlig fråga! Det handlar ytterst om folks liv!


Uppdatering - fördjupning
Jag missade att även Kristdemokraternas Caroline Szyber uttalade sig i debatten. Hon sa, apropå motionerna om att straffskärpningsregeln ska omfatta även transpersoner, att hon "...ser det som viktigt att alla får ett skydd, och jag kommer att följa den här frågan framgent. Skulle det framkomma att en domstol inte gör denna tolkning, det vill säga inte inkluderar även transpersoner, kommer jag att se till att vi återkommer i frågan och verkar för en förändring."

Så här ser det ut med tidigare utskottsbedömningar och domstolspraxis, Caroline.

Justitieutskottet sa i Yttrande 2001/02:JuU4y
"Men även om det skulle förekomma hetspropaganda mot transpersoner som grupp saknas det i vart fall belägg för att detta skulle ha skett på ett sådant sätt att det nu skulle kunna motivera någon ytterligare begränsning av yttrandefriheten. Denna grupp bör därför inte för närvarande föras in i bestämmelsen om hets mot folkgrupp."
Orsaken till att transpersoner inte redan 2003 inkluderas i skyddet mot hets berodde alltså på att justitieutskottet och riksdagen trodde att det inte existerade någon hets att tala om mot gruppen. Det var en ren missuppfattning, troligen kommen av att transfrågorna var väldigt nya för riksdagsledamöterna. Men de är de inte idag, och det räcker att läsa kommentarsfältet till närmsta artikel om transpersoner för att inse att det som sägs och skrivs offentligt om transpersoner är minst lika allvarligt som det som sägs om mörkhyade, judar och homosexuella. De har alla ett skydd i lagen, men inte transpersoner. ( Att hetslagstiftningen sedan i princip blivit obsolet via praxis är en helt annan fråga.)

I samma yttrande menade utskottet att transpersoner inte bör inkluderas i straffskärpningsregeln, med argumentet att "Personkretsen som skyddas av denna bestämmelse motsvaras i första hand av den krets som också skyddas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp". Konstitutionsutskottet menade i sitt betänkandet menar att straffskärpningsregeln kan tillämpas t.ex. om ett motiv för brottet har varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av transvestism eller transsexualism. Därför föreslog man inte att det skulle skrivas in särskilt, på det sätt man gjorde med sexuell läggning.

De här betänkandena är de som både justitieutskottet och enskilda riksdagsledamöter från Kd, C, FP och M fortfarande hänvisar till, år 2011. Argumentationen var inte helt lysande ens 2003, och den har sannerligen inte blivit bättre av att arkiveras och nu återanvändas. Idag vet vi att även om straffskärpningsregeln omfattar även transpersoner rent lagtekniskt, så finns det inte ett enda vägledande fall där någon fått påföljden skärpt pga att brottet klassats som ett hatbrott mot transpersoner. Vi vet att hets mot transpersoner förekommer, tvärt emot vad justitieutskottet trodde 2003. Ändå händer ingenting, trots löften i valrörelsen!

Så Caroline, återkom gärna! Nu har du chansen att bevis att Kd inte är så transfoba som många tror!

Etiketter: , , , , , , , , ,