2012-03-21

Könstillhörighetslagen kan fortfarande strida mot grundlagen

Regeringen föreslog i förra veckan att Sverige ännu en tid ska fortsätta att tvångssterilisera människor. Inte för att man längre tycker det är försvarbart. Tvärtom, efter vinterns förvirrade turbulens i frågan är man nu mycket tydlig med att kravet är inhumant och måste avskaffas. Men tydligen bedömer man det inte som så inhumant att man inte kan fortsätta i ett år till, för att hinna utreda vilka följdändringar i andra lagar som måste till.

Det är i den nyligen presenterade lagrådsremissen som det framgår att steriliseringskravet blir kvar i könstillhörighetslagen ännu en tid. Regeringen hänvisar bland annat till att det kan uppstå frågor om föräldraskapet och de förmåner som är knutna till detta. Den här typen problem är dock fullt hanterbara, alla myndigheter har rätt att själva lagpröva ålderstigna lagar som inte harmoniserar med nyare lagstiftning. Det absurda i resonemanget att sterilisera människor för att man inte riktigt vet hur man rättsligt ska hantera deras föräldraskap redogörs inte för i lagrådsremissen. Inte heller redogör man för vilka konkreta problem denna fördröjning innebär för de människor lagen berör, som en jämförelse med de rättsliga problem man tycks mena blir följden av ett omedelbart borttagande.

Rent konkret innebär det att 30 – 60 personer ytterligare för all framtid kommer att förlora sin möjlighet att skaffa biologiska barn, om kravet inte avskaffas i juli 2012 utan istället i juli 2013. Det innebär också ett års ytterligare oändliga administrativa krångel och risker för trakasserier, hot och våld för alla de transsexuella som redan idag lever med ett annat juridiskt kön än sitt självidentifierade och av omgivningen uppfattade kön. För så lever alla de transsexuella som av olika skäl inte velat acceptera de påtvingade steriliseringsoperationen som ställs som motkrav. Mot dessa skäl torde administrativa och juridiska problem för myndigheter väga relativt lätt.

Hade lagförslaget inneburit att ny lag hade instiftats, inte som nu en ändring av en gammal lag, hade förslaget kunnat vara olagligt, eftersom riksdagen inte får anta lagar som strider mot grundlagen eller Europakonventionen. Det säger Wiweka Warnling Nerep, professor i offentlig rätt vid Stockholms Universitet, och menar att ett lagförslag som föreslår att steriliseringskravet kvarstår kan anses strida mot regeringsformens förbud mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Förbudet återfinns i kapitel 2 paragraf 6, och får bara åsidosättas om viktiga värden som exempelvis folkhälsan eller rikets säkerhet är hotade. "Som ofta är det dock gränsdragningar det handlar om i sådan här bedömningar. Men här menar jag att största försiktighet är påkallad", säger hon.

Steriliseringskravet ses av många som just en typ av tvångssterilisering, jämförbar med de tvångssteriliseringar som skedde i Sverige 1934 – 1975. En av dem som jämställer företeelserna är Wiweka Warnling Nerep. I sin kommande bok ”Vad är rätt?” utgiven på Norsteds Juridik och blivande kurslitteratur i statsrätt, lyfter hon fram jämförelsen och varnar för historiens avskräckande exempel. Tvångssteriliseringar är en typ av påtvingade kroppsliga ingrepp som är förbjudna enligt regeringsformen.

Både en nyligen överklagad dom från Förvaltningsrätten i Stockholm och flera debattörer har tidigare också påpekat att steriliseringskravet strider mot Europakonventionen. Det är en bedömning som Wiweka Warnling Nerep delar. Hon påpekar också att Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, redan 2009 rekommenderade samtliga medlemsländer att avskaffa samtliga krav på medicinsk eller kirurgiska behandling för att få byta juridiskt kön.

Steriliseringskravet kan alltså vara olagligt att tillämpa redan idag, myndigheter får som bekant inte tillämpa lagar som strider mot Europakonventionen. Och om lösningen att ändra lagen, istället för att skriva en ny lag, är medvetet gjort för att slippa undan förbudet mot att anta nya lagar som strider mot grundlagen är det en rättsvidrig taktik för att hålla ihop regeringen.

Oavsett om lagrådet ser genom fingrarna med allt detta och accepterar att steriliseringskravet kvarstår eller inte, har riksdagen ändå ett annat alternativ i juni. Det kommer säkerligen att finnas motförslag från oppositionen, förslag som innebär att steriliseringskravet avskaffas omgående. Jag hoppas tillräckligt många borgerliga ledamöter då inser att Sverige inte kan ha en ordning där man fullt medvetet fortsätter tvångssterilisera människor, bara för att ett departement anser sig först behöva utreda hur man ska ordna helt problemfria föräldrapenningsärenden. Myndigheter kan vänta. Mänskliga rättigheter kan inte vänta.

Lukas Romson, jämlikhetskonsult
*********
Publicerad i Dagens Juridik

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home