2011-01-02

Transpersoner fortsatt exkluderade ur grundlagen!

Igår trädde ändringarna i regeringsformen i kraft, vilket bland annat innebär ett tydligare grundlagsskyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Numera säger lagen att riksdagen inte får stifta lagar som missgynnar personer som tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. Det lagstiftningsförbudet gällde förr bara ras, hudfärg eller etniskt ursprung.

Men, transpersoner omfattas inte uttryckligen av skyddet!

Inte heller omfattas vi av det skydd som redan sedan förut finns i den så kallade målsättningsparagrafen i regeringsformen, som säger att "Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person." (RF kap 1 §2). Där räknas alltså samtliga övriga diskrimineringsgrunder upp, även ålder som infördes samtidigt som könsöverskridande identitet eller uttryck 2009. Endast transpersoner är fortsatt exkluderade.

Man kan tycka att detta borde väckt viss uppmärksamhet i media, att på detta sätt så tydligt exkludera en grupp ur grundlagsskyddet, men det verkar ha förbigåtts med tysthet av alla utom QX. Debattörerna som rest frågan har också lyst med sin frånvaro. RFSL kritiserade betänkandet i sitt remissyttrande, men några övriga opinionsyttringar från deras sida kan jag inte finna. Av andra debattörer tycks Martin Andreasson vara den enda som yttrat sig. Folkpartiet har motionerat i frågan förr, men fick alltså inte med sig sina mer konservativa kollegor i regeringen. Sverige kan inte ens försvara sig med att andra länder inte heller nämner transpersoner i sin konstitution, inte när länder som Bolivia och Ecuador uttalat inkluderar "gender identity" i grundlagsskyddet.

Tilläggas kan att konstitutionsutskottet menade i sitt betänkande (under "Tidigare behandling") att uppräkningen inte är uttömmande, varken i målsättningsparagrafen och rättighetskatalogen i kapitel 2, och att det därför är onödigt att även lägga till könsidentitet och könsuttryck. I praktiken kanske det stämmer. Fråga är ju bara varför det då ansågs nödvändigt att lägga till sexuell läggning?
Jag har svårt att komma ifrån känslan av att detta handlar om att just transpersoners problem uppfattas som så oviktiga vi inte ens behöver nämnas, medan andra gruppers problem är viktigare.
Ett uttalat grundlagsskydd för transpersoner tycks ju till och med vara en så ointressant fråga att till och med tidningar som QX missar att nämna det när de jublar över skyddet för homo- och bisexuella. Å andra sidan, medias rapportering kring grundlagsändringarna har varit pinsamt kortfattade och översiktliga. Kanske är det helt enkelt en bättre journalistutbildning som behövs, både grundläggande juridik och hbT-kompetens på schemat?

Etiketter: , , , ,

6 Comments:

At 2:14 em, Blogger Henric C. Jensen said...

Ja, man kan ju tycka att transpersoner borde ingå - men å andra sidan kan jag nog förstå varför transpersoner inte nämns uttryckligen.

Variationen inom "könsöverskridande identitet eller uttryck" är i det närmaste oändlig. Dessutom, fast lagen är väl inte skriven så förmodar jag, borde transpersoner falla under 'kön'.

H

 
At 3:12 em, Blogger Tomas Andersson said...

"Transpersoner fortsatt exkluderade"

Även i manifestet för muslimska Socialdemokrater är transpersoner exkluderade... Sverige kanske inte är redo? Eller vad var ditt försvar?

 
At 9:21 em, Blogger Luka(s) said...

Henric, det går ju att inkludera samtliga transpersoner i diskrimineringslagen. Därmed är det inga bekymmer att inkludera oss även i regeringsformens diskrimineringsskydd. Antingen kunde man använt just uttrycket "könsöverskridande identiet elelr uttryck" elelr använt det begrepp som andr aländer använder, könsidentiet och könsuttryck. (gender identity , gender expression). Då blir alla transpersoner inkluderade.

Sen är väl inte transpersoner mer heterogena som grupp än t ex alla "invandrare" som omfattas av begreppet etnicitet. Hur lika är inflyttade sverigefinnar respektive somalier? :)

 
At 9:27 em, Blogger Luka(s) said...

Tomas, jag har mig veterligen aldrig tyckt att det är bra att transpersoner inte nämns i det manifestet. Men jag tycker det är viss skillnad på landets grundlag och ett manifest för ett nystartat politiskt nätverk. Följderna blir liksom lite olika....

Förövrigt är det väldigt svårt att hitta NÅGON partipolitisk organisation (oavsett parti) som på lägre nivåer än själva huvuddokumentet för partiet inkluderar könsidentitet/ könsuttryck i sin policy. Känner du till något?

 
At 1:46 em, Blogger Henric C. Jensen said...

missförstå mig rätt, lukas - jag tycker visst att transpersoner skall vara inkluderarde. men jag har svårt att tro att det är en MEDVETEN exkludering. och försökte formulera en fundering över vad som kan vara orsaken.

 
At 3:03 em, Blogger Luka(s) said...

Henric, tyvärr så är det så att det är en medveten exkludering. Frågan diskuterades i Grundlagskommittén, men man valde att inte föreslå att könsidentitet/könsuttryck skulle skrivas in i grundlagen.

 

Skicka en kommentar

<< Home