2010-09-05

Tjugofyra skäl för hbt-personer att rösta på Socialdemokraterna!

Detta är vad Socialdemokraterna vill i hbt-frågor. Notera att mycket av det, både det internationella och det som gäller vård för transpersoner, är rödgröna överenskommelser. Från det rödgröna regeringsalternativet finns alltså färdiga beslut att snabbt omsätta i politik, redan innan valet. För i en rödgrön regering finns ingen Kd-joker med i leken.

Stjärnfamiljer
* Vi behöver skyndsamt utreda den legala situationen för de barn som lever i Sverige som fötts genom surrogatmödraskap. En rödgrön regering startar en utredning om surrogatmödraskap i positiv andra. I det sammanhanget är det viktigt att undvika risker för kommersialisering som leder till att fattiga kvinnor exploateras. De rödgröna partierna är eniga i frågan om surrogatmödraskap.
* Översyn av lagstiftningen kring antalet vårdnadshavare!

Internationella frågor, europafrågor och asylfrågor
* Ta initiativ till en internationell konferens om att stärka HBT-personers rättigheter.
* Inom FN verka för en internationell konvention om avskaffande av all diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.
* Aktivt försvara HBT-personers mänskliga rättigheter i hela EU.
Arbeta för att samkönade äktenskap ingångna i ett medlemsland ska vara giltiga i hela unionen.
* Ta fram en handlingsplan för HBT-frågor i utvecklingssamarbetet samt öka biståndsinsatserna till stöd för arbetet med HBT-personers rättigheter.
* Genom dialog stödja och uppmärksamma HBT-personers mänskliga rättigheter i internationella relationer.
* Stödja personer och organisationer som kämpar för HBT-personers rättigheter.
* Förbättra HBT-personers möjlighet till asyl genom att bland annat stärka rättssäkerheten samt höja kompetensen i bedömningen i dessa ärenden vid Migrationsverket.
* Diskrimineringsskyddet inom EU ska uttalat inkludera både könsidentitet (gender identity) och könsuttryck (gender expression).
* EU och Europarådet ska i högre grad än idag ska initiera och finansiera kunskapsöversikter och forskning kring transpersoners mänskliga rättigheter.
* Sverige ska agera för att fler länder ratificerar och respekterar Yogakartaprinciperna.

Vården för transpersoner och frågor om juridisk kön
* Transsexuella ska inte tvingas sterilisera sig eller skilja sig för att byta juridiskt kön!
*Tillåt att en kvinna befruktas med sin frus spermier eller använda sin mans ägg, även i de fall resten av könscellerna behöver tillföras utanför paret.
* Transsexuella ska erbjudas möjlighet att frysa ned könsceller, före könskorrigerande behandling.
* Transsexuella som bor i Sverige ska kunna att byta juridiskt kön även om de inte är svenska medborgare.
* Transpersoner ska ges adekvat tillgång till en rättvis hälso- och sjukvård i hela landet.
* Transpersoner som byter juridisk könstillhörighet ska ges rätt att erhålla nya skolbetyg och arbetsintyg i de nya personuppgifterna.


Diskriminering, hiv, hets och hatbrott, övrigt
* Lagstiftningen mot anti-diskriminering ska kompletteras med ett partsgemensamt arbete för ett icke-diskriminerande arbetsliv. Vi vill att avidentifierat ansökningsförfarande till offentliga tjänster och andra metoder för att motverka diskriminering fortsatt ska prövas och utvecklas.
* Inkludera transpersoner i grundlagsskyddet mot diskriminering.
* Transpersoner ska omfattas av diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder.
* Tillsätta en nationell utredning om transpersoners situation. Men lagförändringarna vad gäller könstillhörighetslagen behöver inte utredas ytterligare, de bör ske snarast möjligt.
* Personal i grund och gymnasieskolan ska ges transkompetens.
* Avskaffa informationsplikten för de som lever med hiv. Däremot vill vi inte avkriminalisera medvetet överförande av hivsmitta.
* Inkludera transpersoner i hetslagstiftningen
och hatbrottslagstiftningen.

Källor:
Rödgröna överenskommelser,
Rödgröna besked om stärkta rättigheter för transpersoner i Sverige
Internationellt ansvar för allas rätt till sin sexualitet

Socialdemokratiska löften
KIMs enkät
Högkvarterets utfrågning
Dagens Nyheter
Politiska riktlinjer, sid 21
Partiledardebatten under Pride
Samt det Socialdemokratiska riksdagskansliet

Socialdemokraternas öppna hbt-kandidater kan du läsa mer om i QX!

Etiketter: , , , , , , , , , , ,